Advaita Vedanta | Ayam Atma Brahma

36355 views | 15 Nov 2020

Shankar Vyakhyanmala: Ayam Atma Brahma talk on advaita vedanta by revered master Anandmurti Gurumaa given in Jabalpur MP, 30 November 2018. Organised by Acharya Shankar Saanskritik Ekta Nyasa.

show more