Sukhmani Sahib Ashtapadi 13 Vyakhya (Part-2)

7660 views | 20 Dec 2012

Sukhmani Sahib Vyakhya (Telecast Day - Thursday, Dec 20, 2012) Exposition of the 13th Ashtapadi continues in today's episode of Amrit Varsha... salok. sant saran jo jan parai so jan uDhranhaar. sant kee nindaa naankaa bahur bahur avtaar. ||1|| asatpadee. sant kai dookhan aarjaa ghatai. sant kai dookhan jam tay nahee chhutai. sant kai dookhan sukh sabh jaa-ay. sant kai dookhan narak meh paa-ay. sant kai dookhan mat ho-ay maleen. sant kai dookhan sobhaa tay heen. sant kay hatay ka-o rakhai na ko-ay. sant kai dookhan thaan bharsat ho-ay. sant kirpaal kirpaa jay karai. naanak satsang nindak bhee tarai. ||1|| sant kay dookhan tay mukh bhavai. santan kai dookhan kaag ji-o lavai. santan kai dookhan sarap jon paa-ay. sant kai dookhan tarigad jon kirmaa-ay. santan kai dookhan tarisnaa meh jalai. sant kai dookhan sabh ko chhalai. sant kai dookhan tayj sabh jaa-ay. sant kai dookhan neech neechaa-ay. sant dokhee kaa thaa-o ko naahi. naanak sant bhaavai taa o-ay bhee gat paahi. ||2|| sant kaa nindak mahaa attaa-ee. sant kaa nindak khin tikan na paa-ee. sant kaa nindak mahaa hati-aaraa. sant kaa nindak parmaysur maaraa. sant kaa nindak raaj tay heen. sant kaa nindak dukhee-aa ar deen. sant kay nindak ka-o sarab rog. sant kay nindak ka-o sadaa bijog. sant kee nindaa dokh meh dokh. naanak sant bhaavai taa us kaa bhee ho-ay mokh. ||3|| sant kaa dokhee sadaa apvit. sant kaa dokhee kisai kaa nahee mit. sant kay dokhee ka-o daan laagai. sant kay dokhee ka-o sabh ti-aagai. sant kaa dokhee mahaa ahaNkaaree. sant kaa dokhee sadaa bikaaree. sant kaa dokhee janmai marai. sant kee dookhnaa sukh tay tarai. sant kay dokhee ka-o naahee thaa-o. naanak sant bhaavai taa la-ay milaa-ay. ||4|| sant kaa dokhee aDh beech tay tootai. sant kaa dokhee kitai kaaj na pahoochai. sant kay dokhee ka-o udi-aan bharmaa-ee-ai. sant kaa dokhee ujharh paa-ee-ai. sant kaa dokhee antar tay thothaa. ji-o saas binaa mirtak kee lothaa. sant kay dokhee kee jarh kichh naahi. aapan beej aapay hee khaahi. sant kay dokhee ka-o avar na raakhanhaar. naanak sant bhaavai taa la-ay ubaar. ||5|| sant kaa dokhee i-o billaa-ay. ji-o jal bihoon machhulee tarhafrhaa-ay. sant kaa dokhee bhookhaa nahee raajai. ji-o paavak eeDhan nahee Dharaapai. sant kaa dokhee chhutai ikaylaa. ji-o boo-aarh til khayt maahi duhaylaa. sant kaa dokhee Dharam tay rahat. sant kaa dokhee sad mithi-aa kahat. kirat nindak kaa Dhur hee pa-i-aa. naanak jo tis bhaavai so-ee thi-aa. ||6|| sant kaa dokhee bigarh roop ho-ay jaa-ay. sant kay dokhee ka-o dargeh milai sajaa-ay. sant kaa dokhee sadaa sahkaa-ee-ai. sant kaa dokhee na marai na jeevaa-ee-ai. sant kay dokhee kee pujai na aasaa. sant kaa dokhee uth chalai niraasaa. sant kai dokh na taristai ko-ay. jaisaa bhaavai taisaa ko-ee ho-ay. pa-i-aa kirat na maytai ko-ay. naanak jaanai sachaa so-ay. ||7|| sabh ghat tis kay oh karnaihaar. sadaa sadaa tis ka-o namaskaar. parabh kee ustat karahu din raat. tiseh Dhi-aavahu saas giraas. sabh kachh vartai tis kaa kee-aa. jaisaa karay taisaa ko thee-aa. apnaa khayl aap karnaihaar. doosar ka-un kahai beechaar. jis no kirpaa karai tis aapan naam day-ay. badbhaagee naanak jan say-ay. ||8||13||

show more

Latest Videos