Sukhmani Sahib Ashtapadi 14 Vyakhya (Part-2)

5945 views | 25 Dec 2012

Sukhmani Sahib Vyakhya (Telecast Day - Tuesday, Dec 25, 2012) Exposition of the 14th Ashtapadi continues in today's episode of Amrit Varsha... salok. tajahu si-aanap sur janhu simrahu har har raa-ay. ayk aas har man rakhahu naanak dookh bharam bha-o jaa-ay. ||1|| asatpadee. maanukh kee tayk barithee sabh jaan. dayvan ka-o aykai bhagvaan. jis kai dee-ai rahai aghaa-ay. bahur na tarisnaa laagai aa-ay. maarai raakhai ayko aap. maanukh kai kichh naahee haath. tis kaa hukam boojh sukh ho-ay. tis kaa naam rakh kanth paro-ay. simar simar simar parabh so-ay. naanak bighan na laagai ko-ay. ||1|| ustat man meh kar nirankaar. kar man mayray sat bi-uhaar. nirmal rasnaa amrit pee-o. sadaa suhaylaa kar layhi jee-o. nainhu paykh thaakur kaa rang. saaDhsang binsai sabh sang. charan chala-o maarag gobind. miteh paap japee-ai har bind. kar har karam sarvan har kathaa. har dargeh naanak oojal mathaa. ||2|| badbhaagee tay jan jag maahi. sadaa sadaa har kay gun gaahi. raam naam jo karahi beechaar. say Dhanvant ganee sansaar. man tan mukh boleh har mukhee. sadaa sadaa jaanhu tay sukhee. ayko ayk ayk pachhaanai. it ut kee oh sojhee jaanai. naam sang jis kaa man maani-aa. naanak tineh niranjan jaani-aa. ||3|| gur parsaad aapan aap sujhai. tis kee jaanhu tarisnaa bujhai. saaDhsang har har jas kahat. sarab rog tay oh har jan rahat. an-din keertan kayval bakh-yaan. garihsat meh so-ee nirbaan. ayk oopar jis jan kee aasaa. tis kee katee-ai jam kee faasaa. paarbarahm kee jis man bhookh. naanak tiseh na laageh dookh. ||4|| jis ka-o har parabh man chit aavai. so sant suhaylaa nahee dulaavai. jis parabh apunaa kirpaa karai. so sayvak kaho kis tay darai. jaisaa saa taisaa daristaa-i-aa. apunay kaaraj meh aap samaa-i-aa. soDhat soDhat soDhat seejhi-aa. gur parsaad tat sabh boojhi-aa. jab daykh-a-u tab sabh kichh mool. naanak so sookham so-ee asthool. ||5|| nah kichh janmai nah kichh marai. aapan chalit aap hee karai. aavan jaavan darisat an-darisat. aagi-aakaaree Dhaaree sabh sarisat. aapay aap sagal meh aap. anik jugat rach thaap uthaap. abhinaasee naahee kichh khand. Dhaaran Dhaar rahi-o barahmand. alakh abhayv purakh partaap. aap japaa-ay ta naanak jaap. ||6|| jin parabh jaataa so sobhaavant. sagal sansaar uDhrai tin mant. parabh kay sayvak sagal uDhaaran. parabh kay sayvak dookh bisaaran. aapay mayl la-ay kirpaal. gur kaa sabad jap bha-ay nihaal. un kee sayvaa so-ee laagai. jis no kirpaa karahi badbhaagai. naam japat paavahi bisraam. naanak tin purakh ka-o ootam kar maan. ||7|| jo kichh karai so parabh kai rang. sadaa sadaa basai har sang. sahj subhaa-ay hovai so ho-ay. karnaihaar pachhaanai so-ay. parabh kaa kee-aa jan meeth lagaanaa. jaisaa saa taisaa daristaanaa. jis tay upjay tis maahi samaa-ay. o-ay sukh niDhaan unhoo ban aa-ay. aapas ka-o aap deeno maan. naanak parabh jan ayko jaan. ||8||14||

show more

Latest Videos