Sukhmani Sahib Ashtapadi 15 (Part-5) And 16 (Part-1) Vyakhya

6276 views | 31 Dec 2012

Sukhmani Sahib Vyakhya (Telecast Day - Monday, Dec 31 2012) Exposition of the 15th Ashtapadi ends and the 16th Ashtapadi begins in today's episode of Amrit Varsha... salok. roop na raykh na rang kichh tarihu gun tay parabh bhinn. tiseh bujhaa-ay naankaa jis hovai suparsan. ||1|| asatpadee. abhinaasee parabh man meh raakh. maanukh kee too pareet ti-aag. tis tay parai naahee kichh ko-ay. sarab nirantar ayko so-ay. aapay beenaa aapay daanaa. gahir gambheer gaheer sujaanaa. paarbarahm parmaysur gobind. kirpaa niDhaan da-i-aal bakhsand. saaDh tayray kee charnee paa-o. naanak kai man ih anraa-o. ||1|| mansaa pooran sarnaa jog. jo kar paa-i-aa so-ee hog. haran bharan jaa kaa naytar for. tis kaa mantar na jaanai hor. anad roop mangal sad jaa kai. sarab thok sunee-ah ghar taa kai. raaj meh raaj jog meh jogee. tap meh tapeesar garihsat meh bhogee. Dhi-aa-ay Dhi-aa-ay bhagtah sukh paa-i-aa. naanak tis purakh kaa kinai ant na paa-i-aa. ||2|| jaa kee leelaa kee mit naahi. sagal dayv haaray avgaahi. pitaa kaa janam ke jaanai poot. sagal paro-ee apunai soot. sumat gi-aan Dhi-aan jin day-ay. jan daas naam Dhi-aavahi say-ay. tihu gun meh jaa ka-o bharmaa-ay. janam marai fir aavai jaa-ay. ooch neech tis kay asthaan. jaisaa janaavai taisaa naanak jaan. ||3|| naanaa roop naanaa jaa kay rang. naanaa bhaykh karahi ik rang. naanaa biDh keeno bisthaar. parabh abhinaasee aykankaar. naanaa chalit karay khin maahi. poor rahi-o pooran sabh thaa-ay. naanaa biDh kar banat banaa-ee. apnee keemat aapay paa-ee. sabh ghat tis kay sabh tis kay thaa-o. jap jap jeevai naanak har naa-o. ||4|| naam kay Dhaaray saglay jant. naam kay Dhaaray khand barahmand. naam kay Dhaaray simrit bayd puraan. naam kay Dhaaray sunan gi-aan Dhi-aan. naam kay Dhaaray aagaas paataal. naam kay Dhaaray sagal aakaar. naam kay Dhaaray puree-aa sabh bhavan. naam kai sang uDhray sun sarvan. kar kirpaa jis aapnai naam laa-ay. naanak cha-uthay pad meh so jan gat paa-ay. ||5|| roop sat jaa kaa sat asthaan. purakh sat kayval parDhaan. kartoot sat sat jaa kee banee. sat purakh sabh maahi samaanee. sat karam jaa kee rachnaa sat. mool sat sat utpat. sat karnee nirmal nirmalee. jisahi bujhaa-ay tiseh sabh bhalee. sat naam parabh kaa sukh-daa-ee. bisvaas sat naanak gur tay paa-ee. ||6|| sat bachan saaDhoo updays. sat tay jan jaa kai ridai parvays. sat nirat boojhai jay ko-ay. naam japat taa kee gat ho-ay. aap sat kee-aa sabh sat. aapay jaanai apnee mit gat. jis kee sarisat so karnaihaar. avar na boojh karat beechaar. kartay kee mit na jaanai kee-aa. naanak jo tis bhaavai so vartee-aa. ||7|| bisman bisam bha-ay bismaad. jin boojhi-aa tis aa-i-aa savaad. parabh kai rang raach jan rahay. gur kai bachan padaarath lahay. o-ay daatay dukh kaatanhaar. jaa kai sang tarai sansaar. jan kaa sayvak so vadbhaagee. jan kai sang ayk liv laagee. gun gobid keertan jan gaavai. gur parsaad naanak fal paavai. ||8||16||

show more

Latest Videos