Sukhmani Sahib Ashtapadi 17 Vyakhya (Part-3)

5785 views | 05 Jan 2013

Sukhmani Sahib Vyakhya (Telecast Day - Saturday, Jan 5, 2013) Exposition of the 17th Ashtapadi continues in today's episode of Amrit Varsha... salok. aad sach jugaad sach. hai bhe sach naanak hosee bhe sach. ||1|| asatpadee. charan sat sat parsanhaar. poojaa sat sat sayvdaar. darsan sat sat paykhanhaar. naam sat sat Dhi-aavanhaar. aap sat sat sabh Dhaaree. aapay gun aapay gunkaaree. sabad sat sat parabh baktaa. surat sat sat jas suntaa. bujhanhaar ka-o sat sabh ho-ay. naanak sat sat parabh so-ay. ||1|| sat saroop ridai jin maani-aa. karan karaavan tin mool pachhaani-aa. jaa kai ridai bisvaas parabh aa-i-aa. tat gi-aan tis man paragtaa-i-aa. bhai tay nirbha-o ho-ay basaanaa. jis tay upji-aa tis maahi samaanaa. basat maahi lay basat gadaa-ee. taa ka-o bhinn na kahnaa jaa-ee. boojhai boojhanhaar bibayk. naaraa-in milay naanak ayk. ||2|| thaakur kaa sayvak aagi-aakaaree. thaakur kaa sayvak sadaa poojaaree. thaakur kay sayvak kai man parteet. thaakur kay sayvak kee nirmal reet. . thaakur ka-o sayvak jaanai sang. parabh kaa sayvak naam kai rang. sayvak ka-o parabh paalanhaaraa. sayvak kee raakhai nirankaaraa. so sayvak jis da-i-aa parabh Dhaarai. naanak so sayvak saas saas samaarai. ||3|| apunay jan kaa pardaa dhaakai. apnay sayvak kee sarpar raakhai. apnay daas ka-o day-ay vadaa-ee. apnay sayvak ka-o naam japaa-ee. apnay sayvak kee aap pat raakhai. taa kee gat mit ko-ay na laakhai. parabh kay sayvak ka-o ko na pahoochai. parabh kay sayvak ooch tay oochay. jo parabh apnee sayvaa laa-i-aa. naanak so sayvak dah dis paragtaa-i-aa. ||4|| neekee keeree meh kal raakhai. bhasam karai laskar kot laakhai. jis kaa saas na kaadhat aap. taa ka-o raakhat day kar haath. maanas jatan karat baho bhaat. tis kay kartab birthay jaat. maarai na raakhai avar na ko-ay. sarab jee-aa kaa raakhaa so-ay. kaahay soch karahi ray paraanee. jap naanak parabh alakh vidaanee. ||5|| baaraN baar baar parabh japee-ai. pee amrit ih man tan Dharpee-ai. naam ratan jin gurmukh paa-i-aa. tis kichh avar naahee daristaa-i-aa. naam Dhan naamo roop rang. naamo sukh har naam kaa sang. naam ras jo jan tariptaanay. man tan naameh naam samaanay. oothat baithat sovat naam. kaho naanak jan kai sad kaam. ||6|| bolhu jas jihbaa din raat. parabh apnai jan keenee daat. karahi bhagat aatam kai chaa-ay. parabh apnay si-o raheh samaa-ay. jo ho-aa hovat so jaanai. parabh apnay kaa hukam pachhaanai. tis kee mahimaa ka-un bakhaana-o. tis kaa gun kahi ayk na jaan-o. aath pahar parabh baseh hajooray. kaho naanak say-ee jan pooray. ||7|| man mayray tin kee ot layhi. man tan apnaa tin jan deh. jin jan apnaa parabhoo pachhaataa. so jan sarab thok kaa daataa. tis kee saran sarab sukh paavahi. tis kai daras sabh paap mitaaveh. avar si-aanap saglee chhaad. tis jan kee too sayvaa laag. aavan jaan na hovee tayraa. naanak tis jan kay poojahu sad pairaa. ||8||17||

show more

Latest Videos