Sukhmani Sahib Ashtapadi 19 (Part-4) And 20 (Part-1) Vyakhya

6569 views | 15 Jan 2013

Sukhmani Sahib Vyakhya (Telecast Day - Saturday, Jan 12, 2013) Exposition of the 19th Ashtapadi ends and 20th Ashtapadi begins in today's episode of Amrit Varsha... salok. firat firat parabh aa-i-aa pari-aa ta-o sarnaa-ay. naanak kee parabh bayntee apnee bhagtee laa-ay. ||1|| asatpadee. jaachak jan jaachai parabh daan. kar kirpaa dayvhu har naam. saaDh janaa kee maaga-o Dhoor. paarbarahm mayree sarDhaa poor. sadaa sadaa parabh kay gun gaava-o. saas saas parabh tumeh Dhi-aava-o. charan kamal si-o laagai pareet. bhagat kara-o parabh kee nit neet. ayk ot ayko aaDhaar. naanak maagai naam parabh saar. ||1|| parabh kee darisat mahaa sukh ho-ay. har ras paavai birlaa ko-ay. jin chaakhi-aa say jan tariptaanay. pooran purakh nahee dolaanay. subhar bharay paraym ras rang. upjai chaa-o saaDh kai sang. paray saran aan sabh ti-aag. antar pargaas an-din liv laag. badbhaagee japi-aa parabh so-ay. naanak naam ratay sukh ho-ay. ||2|| sayvak kee mansaa pooree bha-ee. satgur tay nirmal mat la-ee. jan ka-o parabh ho-i-o da-i-aal. sayvak keeno sadaa nihaal. banDhan kaat mukat jan bha-i-aa. janam maran dookh bharam ga-i-aa. ichh punee sarDhaa sabh pooree. rav rahi-aa sad sang hajooree. jis kaa saa tin lee-aa milaa-ay. naanak bhagtee naam samaa-ay. ||3|| so ki-o bisrai je ghaal na bhaanai. so ki-o bisrai je kee-aa jaanai. so ki-o bisrai jin sabh kichh dee-aa. so ki-o bisrai je jeevan jee-aa. so ki-o bisrai je agan meh raakhai. gur parsaad ko birlaa laakhai. so ki-o bisrai je bikh tay kaadhai. janam janam kaa tootaa gaadhai. gur poorai tat ihai bujhaa-i-aa. parabh apnaa naanak jan Dhi-aa-i-aa. ||4|| saajan sant karahu ih kaam. aan ti-aag japahu har naam. simar simar simar sukh paavhu. aap japahu avrah naam japaavhu. bhagat bhaa-ay taree-ai sansaar. bin bhagtee tan hosee chhaar. sarab kali-aan sookh niDh naam. boodat jaat paa-ay bisraam. sagal dookh kaa hovat naas. naanak naam japahu guntaas. ||5|| upjee pareet paraym ras chaa-o. man tan antar ihee su-aa-o. naytarahu paykh daras sukh ho-ay. man bigsai saaDh charan Dho-ay. bhagat janaa kai man tan rang. birlaa ko-oo paavai sang. ayk basat deejai kar ma-i-aa. gur parsaad naam jap la-i-aa. taa kee upmaa kahee na jaa-ay. naanak rahi-aa sarab samaa-ay. ||6|| parabh bakhsand deen da-i-aal. bhagat vachhal sadaa kirpaal. anaath naath gobind gupaal. sarab ghataa karat partipaal. aad purakh kaaran kartaar. bhagat janaa kay paraan aDhaar. jo jo japai so ho-ay puneet. bhagat bhaa-ay laavai man heet. ham nirgunee-aar neech ajaan. naanak tumree saran purakh bhagvaan. ||7|| sarab baikunth mukat mokh paa-ay. ayk nimakh har kay gun gaa-ay. anik raaj bhog badi-aa-ee. har kay naam kee kathaa man bhaa-ee. baho bhojan kaapar sangeet. rasnaa japtee har har neet. bhalee so karnee sobhaa Dhanvant. hirdai basay pooran gur mant. saaDhsang parabh dayh nivaas. sarab sookh naanak pargaas. ||8||20||

show more

Latest Videos