Sukhmani Sahib Ashtapadi 15 Vyakhya (Part-4)

5214 views | 31 Dec 2012

Sukhmani Sahib Vyakhya (Telecast Day - Sunday, Dec 30 2012) Exposition of the 15th Ashtapadi continues in today's episode of Amrit Varsha... salok. sarab kalaa bharpoor parabh birthaa jaananhaar. jaa kai simran uDhree-ai naanak tis balihaar. ||1|| asatpadee. tootee gaadhanhaar gopaal. sarab jee-aa aapay partipaal. sagal kee chintaa jis man maahi. tis tay birthaa ko-ee naahi. ray man mayray sadaa har jaap. abhinaasee parabh aapay aap. aapan kee-aa kachhoo na ho-ay. jay sa-o paraanee lochai ko-ay. tis bin naahee tayrai kichh kaam. gat naanak jap ayk har naam. ||1|| roopvant ho-ay naahee mohai. parabh kee jot sagal ghat sohai. Dhanvantaa ho-ay ki-aa ko garbai. jaa sabh kichh tis kaa dee-aa darbai. at sooraa jay ko-oo kahaavai. parabh kee kalaa binaa kah Dhaavai. jay ko ho-ay bahai daataar. tis daynhaar jaanai gaavaar. jis gur parsaad tootai ha-o rog. naanak so jan sadaa arog. ||2|| ji-o mandar ka-o thaamai thamman. ti-o gur kaa sabad maneh asthamman. ji-o paakhaan naav charh tarai. paraanee gur charan lagat nistarai. ji-o anDhkaar deepak pargaas. gur darsan daykh man ho-ay bigaas. ji-o mahaa udi-aan meh maarag paavai. ti-o saaDhoo sang mil jot paragtaavai. tin santan kee baachha-o Dhoor. naanak kee har lochaa poor. ||3|| man moorakh kaahay billaa-ee-ai. purab likhay kaa likhi-aa paa-ee-ai. dookh sookh parabh dayvanhaar. avar ti-aag too tiseh chitaar. jo kachh karai so-ee sukh maan. bhoolaa kaahay fireh ajaan. ka-un basat aa-ee tayrai sang. lapat rahi-o ras lobhee patang. raam naam jap hirday maahi. naanak pat saytee ghar jaahi. ||4|| jis vakhar ka-o lain too aa-i-aa. raam naam santan ghar paa-i-aa. taj abhimaan layho man mol. raam naam hirday meh tol. laad khayp santeh sang chaal. avar ti-aag bikhi-aa janjaal. Dhan Dhan kahai sabh ko-ay. mukh oojal har dargeh so-ay. ih vaapaar virlaa vaapaarai. naanak taa kai sad balihaarai. ||5|| charan saaDh kay Dho-ay Dho-ay pee-o. arap saaDh ka-o apnaa jee-o. saaDh kee Dhoor karahu isnaan. saaDh oopar jaa-ee-ai kurbaan. saaDh sayvaa vadbhaagee paa-ee-ai. saaDhsang har keertan gaa-ee-ai. anik bighan tay saaDhoo raakhai. har gun gaa-ay amrit ras chaakhai. ot gahee santeh dar aa-i-aa. sarab sookh naanak tih paa-i-aa. ||6|| mirtak ka-o jeevaalanhaar. bhookhay ka-o dayvat aDhaar. sarab niDhaan jaa kee daristee maahi. purab likhay kaa lahnaa paahi. sabh kichh tis kaa oh karnai jog. tis bin doosar ho-aa na hog. jap jan sadaa sadaa din rainee. sabh tay ooch nirmal ih karnee. kar kirpaa jis ka-o naam dee-aa. naanak so jan nirmal thee-aa. ||7|| jaa kai man gur kee parteet. tis jan aavai har parabh cheet. bhagat bhagat sunee-ai tihu lo-ay. jaa kai hirdai ayko ho-ay. sach karnee sach taa kee rahat. sach hirdai sat mukh kahat. saachee darisat saachaa aakaar. sach vartai saachaa paasaar. paarbarahm jin sach kar jaataa. naanak so jan sach samaataa. ||8||15||

show more

Gurbani Vyakhya Videos