Sukhmani Sahib Ashtapadi 18 Vyakhya (Part-3)

5312 views | 14 Jan 2013

Sukhmani Sahib Vyakhya (Telecast Day - Tuesday, Jan 8, 2013) Exposition of the 18th Ashtapadi continues in today's episode of Amrit Varsha... salok. sat purakh jin jaani-aa satgur tis kaa naa-o. tis kai sang sikh uDhrai naanak har gun gaa-o. ||1|| asatpadee. satgur sikh kee karai partipaal. sayvak ka-o gur sadaa da-i-aal. sikh kee gur durmat mal hirai. gur bachnee har naam uchrai. satgur sikh kay banDhan kaatai. gur kaa sikh bikaar tay haatai. satgur sikh ka-o naam Dhan day-ay. gur kaa sikh vadbhaagee hay. satgur sikh kaa halat palat savaarai. naanak satgur sikh ka-o jee-a naal samaarai. ||1|| gur kai garihi sayvak jo rahai. gur kee aagi-aa man meh sahai. aapas ka-o kar kachh na janaavai. har har naam ridai sad Dhi-aavai. man baychai satgur kai paas. tis sayvak kay kaaraj raas. sayvaa karat ho-ay nihkaamee. tis ka-o hoth paraapat su-aamee. apnee kirpaa jis aap karay-i. naanak so sayvak gur kee mat lay-ay. ||2|| bees bisvay gur kaa man maanai. so sayvak parmaysur kee gat jaanai. so satgur jis ridai har naa-o. anik baar gur ka-o bal jaa-o. sarab niDhaan jee-a kaa daataa. aath pahar paarbarahm rang raataa. barahm meh jan jan meh paarbarahm. aykeh aap nahee kachh bharam. sahas si-aanap la-i-aa na jaa-ee-ai. naanak aisaa gur badbhaagee paa-ee-ai. ||3|| safal darsan paykhat puneet. parsat charan gat nirmal reet. bhaytat sang raam gun ravay. paarbarahm kee dargeh gavay. sun kar bachan karan aaghaanay. man santokh aatam patee-aanay. pooraa gur akh-ya-o jaa kaa mantar. amrit darisat paykhai ho-ay sant. gun bi-ant keemat nahee paa-ay. naanak jis bhaavai tis la-ay milaa-ay. ||4|| jihbaa ayk ustat anayk. sat purakh pooran bibayk. kaahoo bol na pahuchat paraanee. agam agochar parabh nirbaanee. niraahaar nirvair sukh-daa-ee. taa kee keemat kinai na paa-ee. anik bhagat bandan nit karahi. charan kamal hirdai simrahi. sad balihaaree satgur apnay. naanak jis parsaad aisaa parabh japnay. ||5|| ih har ras paavai jan ko-ay. amrit peevai amar so ho-ay. us purakh kaa naahee kaday binaas. jaa kai man pargatay guntaas. aath pahar har kaa naam lay-ay. sach updays sayvak ka-o day-ay. moh maa-i-aa kai sang na layp. man meh raakhai har har ayk. anDhkaar deepak pargaasay. naanak bharam moh dukh tah tay naasay. ||6|| tapat maahi thaadh vartaa-ee. anad bha-i-aa dukh naathay bhaa-ee. janam maran kay mitay andaysay. saaDhoo kay pooran updaysay. bha-o chookaa nirbha-o ho-ay basay. sagal bi-aaDh man tay khai nasay. jis kaa saa tin kirpaa Dhaaree. saaDhsang jap naam muraaree. thit paa-ee chookay bharam gavan. sun naanak har har jas sarvan. ||7|| nirgun aap sargun bhee ohee. kalaa Dhaar jin saglee mohee. apnay charit parabh aap banaa-ay. apunee keemat aapay paa-ay. har bin doojaa naahee ko-ay. sarab nirantar ayko so-ay. ot pot ravi-aa roop rang. bha-ay pargaas saaDh kai sang. rach rachnaa apnee kal Dhaaree. anik baar naanak balihaaree. ||8||18||

show more

Gurbani Vyakhya Videos