Sukhmani Sahib Ashtapadi 19 Vyakhya (Part-3)

16164 views | 15 Jan 2013

Sukhmani Sahib Vyakhya (Telecast Day - Friday, Jan 11, 2013) Exposition of the 19th Ashtapadi continues in today's episode of Amrit Varsha... salok. saath na chaalai bin bhajan bikhi-aa saglee chhaar. har har naam kamaavanaa naanak ih Dhan saar. ||1|| asatpadee. sant janaa mil karahu beechaar. ayk simar naam aaDhaar. avar upaav sabh meet bisaarahu. charan kamal rid meh ur Dhaarahu. karan kaaran so parabh samrath. darirh kar gahhu naam har vath. ih Dhan sanchahu hovhu bhagvant. sant janaa kaa nirmal mant. ayk aas raakho man maahi. sarab rog naanak mit jaahi. ||1|| jis Dhan ka-o chaar kunt uth Dhaaveh. so Dhan har sayvaa tay paavahi. jis sukh ka-o nit baachheh meet. so sukh saaDhoo sang pareet. jis sobhaa ka-o karahi bhalee karnee. saa sobhaa bhaj har kee sarnee. anik upaavee rog na jaa-ay. rog mitai har avkhaDh laa-ay. sarab niDhaan meh har naam niDhaan. jap naanak dargahi parvaan. ||2|| man parboDhahu har kai naa-ay. dah dis Dhaavat aavai thaa-ay. taa ka-o bighan na laagai ko-ay. jaa kai ridai basai har so-ay. kal taatee thaaNdhaa har naa-o. simar simar sadaa sukh paa-o. bha-o binsai pooran ho-ay aas. bhagat bhaa-ay aatam pargaas. tit ghar jaa-ay basai abhinaasee. kaho naanak kaatee jam faasee. ||3|| tat beechaar kahai jan saachaa. janam marai so kaacho kaachaa. aavaa gavan mitai parabh sayv. aap ti-aag saran gurdayv. i-o ratan janam kaa ho-ay uDhaar. har har simar paraan aaDhaar. anik upaav na chhootanhaaray. simrit saasat bayd beechaaray. har kee bhagat karahu man laa-ay. man banchhat naanak fal paa-ay. ||4|| sang na chaalas tayrai Dhanaa. tooN ki-aa laptaavahi moorakh manaa. sut meet kutamb ar banitaa. in tay kahhu tum kavan sanaathaa. raaj rang maa-i-aa bisthaar. in tay kahhu kavan chhutkaar. as hastee rath asvaaree. jhoothaa damf jhooth paasaaree. jin dee-ay tis bujhai na bigaanaa. naam bisaar naanak pachhutaanaa. ||5|| gur kee mat tooN layhi i-aanay. bhagat binaa baho doobay si-aanay. har kee bhagat karahu man meet. nirmal ho-ay tumHaaro cheet. charan kamal raakho man maahi. janam janam kay kilbikh jaahi. aap japahu avraa naam japaavhu. sunat kahat rahat gat paavhu. saar bhoot sat har ko naa-o. sahj subhaa-ay naanak gun gaa-o. ||6|| gun gaavat tayree utras mail. binas jaa-ay ha-umai bikh fail. hohi achint basai sukh naal. saas garaas har naam samaal. chhaad si-aanap saglee manaa. saaDhsang paavahi sach Dhanaa. har poonjee sanch karahu bi-uhaar. eehaa sukh dargeh jaikaar. sarab nirantar ayko daykh. kaho naanak jaa kai mastak laykh. ||7|| ayko jap ayko saalaahi. ayk simar ayko man aahi. aykas kay gun gaa-o anant. man tan jaap ayk bhagvant. ayko ayk ayk har aap. pooran poor rahi-o parabh bi-aap. anik bisthaar ayk tay bha-ay. ayk araaDh paraachhat ga-ay. man tan antar ayk parabh raataa. gur parsaad naanak ik jaataa. ||8||19||

show more

Latest Videos