Sukhmani Sahib Ashtapadi 10 Vyakhya (Part-3)

6254 views | 12 Dec 2012

Sukhmani Sahib Vyakhya (Telecast Day - Wednesday, Dec 12, 2012) Exposition of the 10th Ashtapadi continues in today's episode of Amrit Varsha... salok. ustat karahi anayk jan ant na paaraavaar. naanak rachnaa parabh rachee baho biDh anik parkaar. ||1|| asatpadee. ka-ee kot ho-ay poojaaree. ka-ee kot aachaar bi-uhaaree. ka-ee kot bha-ay tirath vaasee. ka-ee kot ban bharmeh udaasee. ka-ee kot bayd kay sarotay. ka-ee kot tapeesur hotay. ka-ee kot aatam Dhi-aan Dhaareh. ka-ee kot kab kaab beechaareh. ka-ee kot navtan naam Dhi-aavahi. naanak kartay kaa ant na paavahi. ||1|| ka-ee kot bha-ay abhimaanee. ka-ee kot anDh agi-aanee. ka-ee kot kirpan kathor. ka-ee kot abhig aatam nikor. ka-ee kot par darab ka-o hireh. ka-ee kot par dookhnaa karahi. ka-ee kot maa-i-aa saram maahi. ka-ee kot pardays bharmaahi. jit jit laavhu tit tit lagnaa. naanak kartay kee jaanai kartaa rachnaa. ||2|| ka-ee kot siDh jatee jogee. ka-ee kot raajay ras bhogee. ka-ee kot pankhee sarap upaa-ay. ka-ee kot paathar birakh nipjaa-ay. ka-ee kot pavan paanee baisantar. ka-ee kot days bhoo mandal. ka-ee kot sasee-ar soor nakh-yatar. ka-ee kot dayv daanav indar sir chhatar. sagal samagree apnai soot Dhaarai. naanak jis jis bhaavai tis tis nistaarai. ||3|| ka-ee kot raajas taamas saatak. ka-ee kot bayd puraan simrit ar saasat. ka-ee kot kee-ay ratan samud. ka-ee kot naanaa parkaar jant. ka-ee kot kee-ay chir jeevay. ka-ee kot giree mayr suvran theevay. ka-ee kot jakh-y kinnar pisaach. ka-ee kot bhoot parayt sookar marigaach. sabh tay nayrai sabhhoo tay door. naanak aap alipat rahi-aa bharpoor. ||4|| ka-ee kot paataal kay vaasee. ka-ee kot narak surag nivaasee. ka-ee kot janmeh jeeveh mareh. ka-ee kot baho jonee fireh. ka-ee kot baithat hee khaahi. ka-ee kot ghaaleh thak paahi. ka-ee kot kee-ay Dhanvant. ka-ee kot maa-i-aa meh chint. jah jah bhaanaa tah tah raakhay. naanak sabh kichh parabh kai haathay. ||5|| ka-ee kot bha-ay bairaagee. raam naam sang tin liv laagee. ka-ee kot parabh ka-o khojantay. aatam meh paarbarahm lahantay. ka-ee kot darsan parabh pi-aas. tin ka-o mili-o parabh abinaas. ka-ee kot maageh satsang. paarbarahm tin laagaa rang. jin ka-o ho-ay aap suparsan. naanak tay jan sadaa Dhan Dhan. ||6|| ka-ee kot khaanee ar khand. ka-ee kot akaas barahmand. ka-ee kot ho-ay avtaar. ka-ee jugat keeno bisthaar. ka-ee baar pasri-o paasaar. sadaa sadaa ik aykankaar. ka-ee kot keenay baho bhaat. parabh tay ho-ay parabh maahi samaat. taa kaa ant na jaanai ko-ay. aapay aap naanak parabh so-ay. ||7|| ka-ee kot paarbarahm kay daas. tin hovat aatam pargaas. ka-ee kot tat kay baytay. sadaa nihaarahi ayko naytaray. ka-ee kot naam ras peeveh. amar bha-ay sad sad hee jeeveh. ka-ee kot naam gun gaavahi. aatam ras sukh sahj samaaveh. apunay jan ka-o saas saas samaaray. naanak o-ay parmaysur kay pi-aaray. ||8||10||

show more

Latest Videos