Sukhmani Sahib Ashtapadi 22 Vyakhya (Part-1)

6848 views | 18 Jan 2013

Sukhmani Sahib Vyakhya (Telecast Day - Friday, Jan 18, 2013) Exposition of the 22nd Ashtapadi begins in today's episode of Amrit Varsha... salok. jee-a jant kay thaakuraa aapay vartanhaar. naanak ayko pasri-aa doojaa kah daristaar. ||1|| asatpadee. aap kathai aap sunnaihaar. aapeh ayk aap bisthaar. jaa tis bhaavai taa sarisat upaa-ay. aapnai bhaanai la-ay samaa-ay. tum tay bhinn nahee kichh ho-ay. aapan soot sabh jagat paro-ay. jaa ka-o parabh jee-o aap bujhaa-ay. sach naam so-ee jan paa-ay. so samadrasee tat kaa baytaa. naanak sagal sarisat kaa jaytaa. ||1|| jee-a jantar sabh taa kai haath. deen da-i-aal anaath ko naath. jis raakhai tis ko-ay na maarai. so moo-aa jis manhu bisaarai. tis taj avar kahaa ko jaa-ay. sabh sir ayk niranjan raa-ay. jee-a kee jugat jaa kai sabh haath. antar baahar jaanhu saath. gun niDhaan bay-ant apaar. naanak daas sadaa balihaar. ||2|| pooran poor rahay da-i-aal. sabh oopar hovat kirpaal. apnay kartab jaanai aap. antarjaamee rahi-o bi-aap. paratipaalai jee-an baho bhaat. jo jo rachi-o so tiseh Dhi-aat. jis bhaavai tis la-ay milaa-ay. bhagat karahi har kay gun gaa-ay. man antar bisvaas kar maani-aa. karanhaar naanak ik jaani-aa. ||3|| jan laagaa har aykai naa-ay. tis kee aas na birthee jaa-ay. sayvak ka-o sayvaa ban aa-ee. hukam boojh param pad paa-ee. is tay oopar nahee beechaar. jaa kai man basi-aa nirankaar. banDhan tor bha-ay nirvair. an-din poojeh gur kay pair. ih lok sukhee-ay parlok suhaylay. naanak har parabh aapeh maylay. ||4|| saaDhsang mil karahu anand. gun gaavhu parabh parmaanand. raam naam tat karahu beechaar. darulabh dayh kaa karahu uDhaar. amrit bachan har kay gun gaa-o. paraan taran kaa ihai su-aa-o. aath pahar parabh paykhahu nayraa. mitai agi-aan binsai anDhayraa. sun updays hirdai basaavhu. man ichhay naanak fal paavhu. ||5|| halat palat du-ay layho savaar. raam naam antar ur Dhaar. pooray gur kee pooree deekhi-aa. jis man basai tis saach pareekhi-aa. man tan naam japahu liv laa-ay. dookh darad man tay bha-o jaa-ay. sach vaapaar karahu vaapaaree. dargeh nibhai khayp tumaaree. aykaa tayk rakhahu man maahi. naanak bahur na aavahi jaahi. ||6|| tis tay door kahaa ko jaa-ay. ubrai raakhanhaar Dhi-aa-ay. nirbha-o japai sagal bha-o mitai. parabh kirpaa tay paraanee chhutai. jis parabh raakhai tis naahee dookh. naam japat man hovat sookh. chintaa jaa-ay mitai ahaNkaar. tis jan ka-o ko-ay na pahuchanhaar. sir oopar thaadhaa gur sooraa. naanak taa kay kaaraj pooraa. ||7|| mat pooree amrit jaa kee darisat. darsan paykhat uDhrat sarisat. charan kamal jaa kay anoop. safal darsan sundar har roop. Dhan sayvaa sayvak parvaan. antarjaamee purakh parDhaan. jis man basai so hoth nihaal. taa kai nikat na aavat kaal. amar bha-ay amraa pad paa-i-aa. saaDhsang naanak har Dhi-aa-i-aa. ||8||22||

show more

Latest Videos