Sukhmani Sahib Ashtapadi 7 Vyakhya (Part-2)

9522 views | 02 Dec 2012

Sukhmani Sahib Vyakhya (Telecast Day - Sunday, Dec 2, 2012) Illuminating elucidation of the 7th Ashtapadi continues in today's episode of Amrit Varsha. salok. agam agaaDh paarbarahm so-ay. jo jo kahai so muktaa ho-ay. sun meetaa naanak binvantaa. saaDh janaa kee achraj kathaa. ||1|| asatpadee. saaDh kai sang mukh oojal hoth. saaDhsang mal saglee khot. saaDh kai sang mitai abhimaan. saaDh kai sang pargatai sugi-aan. saaDh kai sang bujhai parabh nayraa. saaDhsang sabh hoth nibayraa. saaDh kai sang paa-ay naam ratan. saaDh kai sang ayk oopar jatan. saaDh kee mahimaa barnai ka-un paraanee. naanak saaDh kee sobhaa parabh maahi samaanee. ||1|| saaDh kai sang agochar milai. saaDh kai sang sadaa parfulai. saaDh kai sang aavahi bas panchaa. saaDhsang amrit ras bhunchaa. saaDhsang ho-ay sabh kee rayn. saaDh kai sang manohar bain. saaDh kai sang na katahooN Dhaavai. saaDhsang asthit man paavai. saaDh kai sang maa-i-aa tay bhinn. saaDhsang naanak parabh suparsan. ||2|| saaDhsang dusman sabh meet. saaDhoo kai sang mahaa puneet. saaDhsang kis si-o nahee bair. saaDh kai sang na beegaa pair. saaDh kai sang naahee ko mandaa. saaDhsang jaanay parmaanandaa. saaDh kai sang naahee ha-o taap. saaDh kai sang tajai sabh aap. aapay jaanai saaDh badaa-ee. naanak saaDh parabhoo ban aa-ee. ||3|| saaDh kai sang na kabhoo Dhaavai. saaDh kai sang sadaa sukh paavai. saaDhsang basat agochar lahai. saaDhoo kai sang ajar sahai. saaDh kai sang basai thaan oochai. saaDhoo kai sang mahal pahoochai. saaDh kai sang darirhai sabh Dharam. saaDh kai sang kayval paarbarahm. saaDh kai sang paa-ay naam niDhaan. naanak saaDhoo kai kurbaan. ||4|| saaDh kai sang sabh kul uDhaarai. saaDhsang saajan meet kutamb nistaarai. saaDhoo kai sang so Dhan paavai. jis Dhan tay sabh ko varsaavai. saaDhsang Dharam raa-ay karay sayvaa. saaDh kai sang sobhaa surdayvaa. saaDhoo kai sang paap palaa-in. saaDhsang amrit gun gaa-in. saaDh kai sang sarab thaan gamm. naanak saaDh kai sang safal jannam. ||5|| saaDh kai sang nahee kachh ghaal. darsan bhaytat hoth nihaal. saaDh kai sang kalookhat harai. saaDh kai sang narak parharai. saaDh kai sang eehaa oohaa suhaylaa. saaDhsang bichhurat har maylaa. jo ichhai so-ee fal paavai. saaDh kai sang na birthaa jaavai. paarbarahm saaDh rid basai. naanak uDhrai saaDh sun rasai. ||6|| saaDh kai sang sun-o har naa-o. saaDhsang har kay gun gaa-o. saaDh kai sang na man tay bisrai. saaDhsang sarpar nistarai. saaDh kai sang lagai parabh meethaa. saaDhoo kai sang ghat ghat deethaa. saaDhsang bha-ay aagi-aakaaree. saaDhsang gat bha-ee hamaaree. saaDh kai sang mitay sabh rog. naanak saaDh bhaytay sanjog. ||7|| saaDh kee mahimaa bayd na jaaneh. jaytaa suneh taytaa bakhi-aaneh. saaDh kee upmaa tihu gun tay door. saaDh kee upmaa rahee bharpoor. saaDh kee sobhaa kaa naahee ant. saaDh kee sobhaa sadaa bay-ant. saaDh kee sobhaa ooch tay oochee. saaDh kee sobhaa mooch tay moochee. saaDh kee sobhaa saaDh ban aa-ee. naanak saaDh parabh bhayd na bhaa-ee. ||8||7||

show more

Latest Videos