Sukhmani Sahib Ashtapadi 9 (Part-4) And 10 (Part-1) Vyakhya

7725 views | 10 Dec 2012

Sukhmani Sahib Vyakhya (Telecast Day - Monday, Dec 10, 2012) Elucidation of 9th Ashtapadi culminates and 10th Ashtapadi commences in today's episode of Amrit Varsha. It brings to light who is a Jeevanmukta? How does Jeevanmukta relate to others? What are the characteristics? And more... salok. ustat karahi anayk jan ant na paaraavaar. naanak rachnaa parabh rachee baho biDh anik parkaar. ||1|| asatpadee. ka-ee kot ho-ay poojaaree. ka-ee kot aachaar bi-uhaaree. ka-ee kot bha-ay tirath vaasee. ka-ee kot ban bharmeh udaasee. ka-ee kot bayd kay sarotay. ka-ee kot tapeesur hotay. ka-ee kot aatam Dhi-aan Dhaareh. ka-ee kot kab kaab beechaareh. ka-ee kot navtan naam Dhi-aavahi. naanak kartay kaa ant na paavahi. ||1|| ka-ee kot bha-ay abhimaanee. ka-ee kot anDh agi-aanee. ka-ee kot kirpan kathor. ka-ee kot abhig aatam nikor. ka-ee kot par darab ka-o hireh. ka-ee kot par dookhnaa karahi. ka-ee kot maa-i-aa saram maahi. ka-ee kot pardays bharmaahi. jit jit laavhu tit tit lagnaa. naanak kartay kee jaanai kartaa rachnaa. ||2|| ka-ee kot siDh jatee jogee. ka-ee kot raajay ras bhogee. ka-ee kot pankhee sarap upaa-ay. ka-ee kot paathar birakh nipjaa-ay. ka-ee kot pavan paanee baisantar. ka-ee kot days bhoo mandal. ka-ee kot sasee-ar soor nakh-yatar. ka-ee kot dayv daanav indar sir chhatar. sagal samagree apnai soot Dhaarai. naanak jis jis bhaavai tis tis nistaarai. ||3|| ka-ee kot raajas taamas saatak. ka-ee kot bayd puraan simrit ar saasat. ka-ee kot kee-ay ratan samud. ka-ee kot naanaa parkaar jant. ka-ee kot kee-ay chir jeevay. ka-ee kot giree mayr suvran theevay. ka-ee kot jakh-y kinnar pisaach. ka-ee kot bhoot parayt sookar marigaach. sabh tay nayrai sabhhoo tay door. naanak aap alipat rahi-aa bharpoor. ||4|| ka-ee kot paataal kay vaasee. ka-ee kot narak surag nivaasee. ka-ee kot janmeh jeeveh mareh. ka-ee kot baho jonee fireh. ka-ee kot baithat hee khaahi. ka-ee kot ghaaleh thak paahi. ka-ee kot kee-ay Dhanvant. ka-ee kot maa-i-aa meh chint. jah jah bhaanaa tah tah raakhay. naanak sabh kichh parabh kai haathay. ||5|| ka-ee kot bha-ay bairaagee. raam naam sang tin liv laagee. ka-ee kot parabh ka-o khojantay. aatam meh paarbarahm lahantay. ka-ee kot darsan parabh pi-aas. tin ka-o mili-o parabh abinaas. ka-ee kot maageh satsang. paarbarahm tin laagaa rang. jin ka-o ho-ay aap suparsan. naanak tay jan sadaa Dhan Dhan. ||6|| ka-ee kot khaanee ar khand. ka-ee kot akaas barahmand. ka-ee kot ho-ay avtaar. ka-ee jugat keeno bisthaar. ka-ee baar pasri-o paasaar. sadaa sadaa ik aykankaar. ka-ee kot keenay baho bhaat. parabh tay ho-ay parabh maahi samaat. taa kaa ant na jaanai ko-ay. aapay aap naanak parabh so-ay. ||7|| ka-ee kot paarbarahm kay daas. tin hovat aatam pargaas. ka-ee kot tat kay baytay. sadaa nihaarahi ayko naytaray. ka-ee kot naam ras peeveh. amar bha-ay sad sad hee jeeveh. ka-ee kot naam gun gaavahi. aatam ras sukh sahj samaaveh. apunay jan ka-o saas saas samaaray. naanak o-ay parmaysur kay pi-aaray. ||8||10||

show more

Latest Videos