aho bata mahat pāpaṁ kartuṁ vyavasitā vayam |
yad rājya-sukha-lobhena hantuṁ sva-janam udyatāḥ ||