Sukhmani Sahib Ashtapadi 5 Vyakhya (Part-2)

16903 views | 26 Nov 2012

Sukhmani Sahib Vyakhya (Telecast Day - Monday, Nov 26, 2012) Enlightening exposition of the 5th Ashtapadi of Sri Sukhmani Sahib by Anandmurti Gurumaa continues today... Your body is healthy -- it's grace You are breathing -- it's grace Blowing of the cool breeze that delights your heart -- it's grace Be grateful with all your heart for everything is grace... Further in today's elucidation the revered master unravels the cryptic meaning of 'mithya' and all that it entails as enumerated in this Ashtapadi. Watch intently & introspectively... salok. daynhaar parabh chhod kai laageh aan su-aa-ay. naanak kahoo na seejh-ee bin naavai pat jaa-ay. ||1|| asatpadee. das bastoo lay paachhai paavai. ayk basat kaaran bikhot gavaavai. ayk bhee na day-ay das bhee hir lay-ay. ta-o moorhaa kaho kahaa karay-i. jis thaakur si-o naahee chaaraa. taa ka-o keejai sad namaskaaraa. jaa kai man laagaa parabh meethaa. sarab sookh taahoo man voothaa. jis jan apnaa hukam manaa-i-aa. sarab thok naanak tin paa-i-aa. ||1|| agnat saahu apnee day raas. khaat peet bartai anad ulaas. apunee amaan kachh bahur saahu lay-ay. agi-aanee man ros karay-i. apnee parteet aap hee khovai. bahur us kaa bisvaas na hovai. jis kee basat tis aagai raakhai. parabh kee aagi-aa maanai maathai. us tay cha-ugun karai nihaal. naanak saahib sadaa da-i-aal. ||2|| anik bhaat maa-i-aa kay hayt. sarpar hovat jaan anayt. oh binsai uho man pachhutaavai. jo deesai so chaalanhaar. lapat rahi-o tah anDh anDhaar. bataa-oo si-o jo laavai nayh. taa ka-o haath na aavai kayh. man har kay naam kee pareet sukh-daa-ee. kar kirpaa naanak aap la-ay laa-ee. ||3|| mithi-aa tan Dhan kutamb sabaa-i-aa. mithi-aa ha-umai mamtaa maa-i-aa. mithi-aa raaj joban Dhan maal. mithi-aa kaam kroDh bikraal. mithi-aa rath hastee asav bastaraa. mithi-aa rang sang maa-i-aa paykh hastaa. mithi-aa Dharoh moh abhimaan. mithi-aa aapas oopar karat gumaan. asthir bhagat saaDh kee saran. naanak jap jap jeevai har kay charan. ||4|| mithi-aa sarvan par nindaa suneh. mithi-aa hasat par darab ka-o hireh. mithi-aa naytar paykhat par tari-a roopaad. mithi-aa rasnaa bhojan an savaad. mithi-aa charan par bikaar ka-o Dhaaveh. mithi-aa man par lobh lubhaaveh. mithi-aa tan nahee par-upkaaraa. mithi-aa baas layt bikaaraa. bin boojhay mithi-aa sabh bha-ay. safal dayh naanak har har naam la-ay. ||5|| birthee saakat kee aarjaa. saach binaa kah hovat soochaa. birthaa naam binaa tan anDh. mukh aavat taa kai durganDh. bin simran din rain baritha bihaa-ay. maygh binaa ji-o khaytee jaa-ay. gobid bhajan bin barithay sabh kaam. ji-o kirpan kay niraarath daam. Dhan Dhan tay jan jih ghat basi-o har naa-o. naanak taa kai bal bal jaa-o. ||6|| rahat avar kachh avar kamaavat. man nahee pareet mukhahu gandh laavat. jaananhaar parabhoo parbeen. baahar bhaykh na kaahoo bheen. avar updaysai aap na karai. aavat jaavat janmai marai. jis kai antar basai nirankaar. tis kee seekh tarai sansaar. jo tum bhaanay tin parabh jaataa. naanak un jan charan paraataa. ||7|| kara-o bayntee paarbarahm sabh jaanai. apnaa kee-aa aapeh maanai. aapeh aap aap karat nibayraa. kisai door janaavat kisai bujhaavat nayraa. upaav si-aanap sagal tay rahat. sabh kachh jaanai aatam kee rahat. jis bhaavai tis la-ay larh laa-ay. thaan thanantar rahi-aa samaa-ay. so sayvak jis kirpaa karee. nimakh nimakh jap naanak haree. ||8||5||

show more

Gurbani Vyakhya Videos