Sukhmani Sahib Ashtapadi 5 Vyakhya (Part-4)

10846 views | 28 Nov 2012

Sukhmani Sahib Vyakhya (Telecast Day - Wednesday, Nov 28, 2012) Illuminating elucidation of the 5th Ashtapadi of Sri Sukhmani Sahib continues today... salok. kaam kroDh ar lobh moh binas jaa-ay ahaNmayv. naanak parabh sarnaagatee kar parsaad gurdayv. ||1|| asatpadee. jih parsaad chhateeh amrit khaahi. tis thaakur ka-o rakh man maahi. jih parsaad suganDhat tan laaveh. tis ka-o simrat param gat paavahi. jih parsaad baseh sukh mandar. tiseh Dhi-aa-ay sadaa man andar. jih parsaad garih sang sukh basnaa. aath pahar simrahu tis rasnaa. jih parsaad rang ras bhog. naanak sadaa Dhi-aa-ee-ai Dhi-aavan jog. ||1|| jih parsaad paat patambar hadhaaveh. tiseh ti-aag kat avar lubhaaveh. jih parsaad sukh sayj so-eejai. man aath pahar taa kaa jas gaaveejai. jih parsaad tujh sabh ko-oo maanai. mukh taa ko jas rasan bakhaanai. jih parsaad tayro rahtaa Dharam. man sadaa Dhi-aa-ay kayval paarbarahm. parabh jee japat dargeh maan paavahi. naanak pat saytee ghar jaaveh. ||2|| jih parsaad aarog kanchan dayhee. liv laavhu tis raam sanayhee. jih parsaad tayraa olaa rahat. man sukh paavahi har har jas kahat. jih parsaad tayray sagal chhidar dhaakay. man sarnee par thaakur parabh taa kai. jih parsaad tujh ko na pahoochai. man saas saas simrahu parabh oochay. jih parsaad paa-ee darulabh dayh. naanak taa kee bhagat karayh. ||3|| jih parsaad aabhookhan pehreejai. man tis simrat ki-o aalas keejai. jih parsaad asav hasat asvaaree. man tis parabh ka-o kabhoo na bisaaree. jih parsaad baag milakh Dhanaa. raakh paro-ay parabh apunay manaa. jin tayree man banat banaa-ee. oothat baithat sad tiseh Dhi-aa-ee. tiseh Dhi-aa-ay jo ayk alkhai. eehaa oohaa naanak tayree rakhai. ||4|| jih parsaad karahi punn baho daan. man aath pahar kar tis kaa Dhi-aan. jih parsaad too aachaar bi-uhaaree. tis parabh ka-o saas saas chitaaree. jih parsaad tayraa sundar roop. so parabh simrahu sadaa anoop. jih parsaad tayree neekee jaat. so parabh simar sadaa din raat. jih parsaad tayree pat rahai. gur parsaad naanak jas kahai. ||5|| jih parsaad suneh karan naad. jih parsaad paykheh bismaad. jih parsaad boleh amrit rasnaa. jih parsaad sukh sehjay basnaa. jih parsaad hasat kar chaleh. jih parsaad sampooran faleh. jih parsaad param gat paavahi. jih parsaad sukh sahj samaaveh. aisaa parabh ti-aag avar kat laagahu. gur parsaad naanak man jaagahu. ||6|| jih parsaad tooN pargat sansaar. tis parabh ka-o mool na manhu bisaar. jih parsaad tayraa partaap. ray man moorh too taa ka-o jaap. jih parsaad tayray kaaraj pooray. tiseh jaan man sadaa hajooray. jih parsaad tooN paavahi saach. ray man mayray tooN taa si-o raach. jih parsaad sabh kee gat ho-ay. naanak jaap japai jap so-ay. ||7|| aap japaa-ay japai so naa-o. aap gaavaa-ai so har gun gaa-o. parabh kirpaa tay ho-ay pargaas. parabhoo da-i-aa tay kamal bigaas. parabh suparsan basai man so-ay. parabh da-i-aa tay mat ootam ho-ay. sarab niDhaan parabh tayree ma-i-aa. aaphu kachhoo na kinhoo la-i-aa. jit jit laavhu tit lageh har naath. naanak in kai kachhoo na haath. ||8||6||

show more

Gurbani Vyakhya Videos