Sukhmani Sahib Ashtapadi 8 Vyakhya (Part-2)

8317 views | 05 Dec 2012

Sukhmani Sahib Vyakhya (Telecast Day - Wednesday, Dec 5, 2012) Deep revelations and clarifications about Brahman, Ishwar and more in today's episode of Amrit Varsha elucidating the 8th Ashtapadi of Sri Sukhmani Sahib. salok. man saachaa mukh saachaa so-ay. avar na paykhai aykas bin ko-ay. naanak ih lachhan barahm gi-aanee ho-ay. ||1|| asatpadee. barahm gi-aanee sadaa nirlayp. jaisay jal meh kamal alayp. barahm gi-aanee sadaa nirdokh. jaisay soor sarab ka-o sokh. barahm gi-aanee kai darisat samaan. jaisay raaj rank ka-o laagai tul pavaan. barahm gi-aanee kai Dheeraj ayk. ji-o basuDhaa ko-oo khodai ko-oo chandan layp. barahm gi-aanee kaa ihai gunaa-o. naanak ji-o paavak kaa sahj subhaa-o. ||1|| barahm gi-aanee nirmal tay nirmalaa. jaisay mail na laagai jalaa. barahm gi-aanee kai man ho-ay pargaas. jaisay Dhar oopar aakaas. barahm gi-aanee kai mitar satar samaan. barahm gi-aanee kai naahee abhimaan. barahm gi-aanee ooch tay oochaa. man apnai hai sabh tay neechaa. barahm gi-aanee say jan bha-ay. naanak jin parabh aap karay-i. ||2|| barahm gi-aanee sagal kee reenaa. aatam ras barahm gi-aanee cheenaa. barahm gi-aanee kee sabh oopar ma-i-aa. barahm gi-aanee tay kachh buraa na bha-i-aa. barahm gi-aanee sadaa samadrasee. barahm gi-aanee kee darisat amrit barsee. barahm gi-aanee banDhan tay muktaa. barahm gi-aanee kee nirmal jugtaa. barahm gi-aanee kaa bhojan gi-aan. naanak barahm gi-aanee kaa barahm Dhi-aan. ||3|| barahm gi-aanee ayk oopar aas. barahm gi-aanee kaa nahee binaas. barahm gi-aanee kai gareebee samaahaa. barahm gi-aanee par-upkaar omaahaa. barahm gi-aanee kai naahee DhanDhaa. barahm gi-aanee lay Dhaavat banDhaa. barahm gi-aanee kai ho-ay so bhalaa. barahm gi-aanee sufal falaa. barahm gi-aanee sang sagal uDhaar. naanak barahm gi-aanee japai sagal sansaar. ||4|| barahm gi-aanee kai aykai rang. barahm gi-aanee kai basai parabh sang. barahm gi-aanee kai naam aaDhaar. barahm gi-aanee kai naam parvaar. barahm gi-aanee sadaa sad jaagat. barahm gi-aanee ahaN-buDh ti-aagat. barahm gi-aanee kai man parmaanand. barahm gi-aanee kai ghar sadaa anand. barahm gi-aanee sukh sahj nivaas. naanak barahm gi-aanee kaa nahee binaas. ||5|| barahm gi-aanee barahm kaa baytaa. barahm gi-aanee ayk sang haytaa. barahm gi-aanee kai ho-ay achint. barahm gi-aanee kaa nirmal mant. barahm gi-aanee jis karai parabh aap. barahm gi-aanee kaa bad partaap. barahm gi-aanee kaa daras badbhaagee paa-ee-ai. barahm gi-aanee ka-o bal bal jaa-ee-ai. barahm gi-aanee ka-o khojeh mahaysur. naanak barahm gi-aanee aap parmaysur. ||6|| barahm gi-aanee kee keemat naahi. barahm gi-aanee kai sagal man maahi. barahm gi-aanee kaa ka-un jaanai bhayd. barahm gi-aanee ka-o sadaa adays. barahm gi-aanee kaa kathi-aa na jaa-ay aDhaakh-yar. barahm gi-aanee sarab kaa thaakur. barahm gi-aanee kee mit ka-un bakhaanai. barahm gi-aanee kee gat barahm gi-aanee jaanai. barahm gi-aanee kaa ant na paar. naanak barahm gi-aanee ka-o sadaa namaskaar. ||7|| barahm gi-aanee sabh sarisat kaa kartaa. barahm gi-aanee sad jeevai nahee martaa. barahm gi-aanee mukat jugat jee-a kaa daataa. barahm gi-aanee pooran purakh biDhaataa. barahm gi-aanee anaath kaa naath. barahm gi-aanee kaa sabh oopar haath. barahm gi-aanee kaa sagal akaar. barahm gi-aanee aap nirankaar. barahm gi-aanee kee sobhaa barahm gi-aanee banee. naanak barahm gi-aanee sarab kaa Dhanee. ||8||8||

show more

Gurbani Vyakhya Videos