Sukhmani Sahib Ashtapadi 3 Vyakhya (Part-2)

11339 views | 19 Nov 2012

Sukhmani Sahib Vyakhya (Telecast Day - Monday, Nov 19, 2012) Exposition of the 3rd Ashtapadi continues... Driven by incessant desires people are engrossed in mechanically performing the rites & rituals without any true involvement, without any understanding of what they signify, and without any insight into their real essence. What's more their sole interest is in the fulfillment of desires and nothing else. After all this one is bound to get stuck in the quagmire of ignorance. Further in the elucidation master emphatically states that when the inside is ablaze with the fire of ignorance, how will the external attire of any sort make a difference. So, the question arises, what is the way out? What is it that would bestow peace? Watch to drink the nectar of today's Ashtapadi... salok. baho saastar baho simritee paykhay sarab dhadhol. poojas naahee har haray naanak naam amol. ||1|| asatpadee. jaap taap gi-aan sabh Dhi-aan. khat saastar simrit vakhi-aan. jog abhi-aas karam Dharam kiri-aa. sagal ti-aag ban maDhay firi-aa. anik parkaar kee-ay baho jatnaa. punn daan homay baho ratnaa. sareer kataa-ay homai kar raatee. varat naym karai baho bhaatee. nahee tul raam naam beechaar. naanak gurmukh naam japee-ai ik baar. ||1|| na-o khand parithmee firai chir jeevai. mahaa udaas tapeesar theevai. agan maahi homat paraan. kanik asav haivar bhoom daan. ni-ulee karam karai baho aasan. nimakh nimakh kar sareer kataavai. ta-o bhee ha-umai mail na jaavai. har kay naam samsar kachh naahi. naanak gurmukh naam japat gat paahi. ||2|| man kaamnaa tirath dayh chhutai. garab gumaan na man tay hutai. soch karai dinas ar raat. man kee mail na tan tay jaat. is dayhee ka-o baho saaDhnaa karai. man tay kabhoo na bikhi-aa tarai. jal Dhovai baho dayh aneet. suDh kahaa ho-ay kaachee bheet. man har kay naam kee mahimaa ooch. naanak naam uDhray patit baho mooch. ||3|| bahut si-aanap jam kaa bha-o bi-aapai. anik jatan kar tarisan naa Dharaapai. bhaykh anayk agan nahee bujhai. kot upaav dargeh nahee sijhai. chhootas naahee oobh pa-i-aal. mohi bi-aapahi maa-i-aa jaal. avar kartoot saglee jam daanai. govind bhajan bin til nahee maanai. har kaa naam japat dukh jaa-ay. naanak bolai sahj subhaa-ay. ||4|| chaar padaarath jay ko maagai. saaDh janaa kee sayvaa laagai. jay ko aapunaa dookh mitaavai. har har naam ridai sad gaavai. jay ko apunee sobhaa lorai. saaDhsang ih ha-umai chhorai. jay ko janam maran tay darai. saaDh janaa kee sarnee parai. jis jan ka-o parabh daras pi-aasaa. naanak taa kai bal bal jaasaa. ||5|| sagal purakh meh purakh parDhaan. saaDhsang jaa kaa mitai abhimaan. aapas ka-o jo jaanai neechaa. so-oo ganee-ai sabh tay oochaa. jaa kaa man ho-ay sagal kee reenaa. har har naam tin ghat ghat cheenaa. man apunay tay buraa mitaanaa. paykhai sagal sarisat saajnaa. sookh dookh jan sam daristaytaa. naanak paap punn nahee laypaa. ||6|| nirDhan ka-o Dhan tayro naa-o. nithaavay ka-o naa-o tayraa thaa-o. nimaanay ka-o parabh tayro maan. sagal ghataa ka-o dayvhu daan. karan karaavanhaar su-aamee. sagal ghataa kay antarjaamee. apnee gat mit jaanhu aapay. aapan sang aap parabh raatay. tumHree ustat tum tay ho-ay. naanak avar na jaanas ko-ay. ||7|| sarab Dharam meh saraysat Dharam. har ko naam jap nirmal karam. sagal kir-aa meh ootam kiri-aa. saaDhsang durmat mal hiri-aa. sagal udam meh udam bhalaa. har kaa naam japahu jee-a sadaa. sagal baanee meh amrit baanee. har ko jas sun rasan bakhaanee. sagal thaan tay oh ootam thaan. naanak jih ghat vasai har naam. ||8||3||

show more

Gurbani Vyakhya Videos