Sukhmani Sahib Ashtapadi 8 Vyakhya (Part-3)

7376 views | 06 Dec 2012

Sukhmani Sahib Vyakhya (Telecast Day - Thursday, Dec 6, 2012) Elucidation of the 8th Ashtapadi of Sri Sukhmani Sahib continues in today's episode of Amrit Varsha. salok. man saachaa mukh saachaa so-ay. avar na paykhai aykas bin ko-ay. naanak ih lachhan barahm gi-aanee ho-ay. ||1|| asatpadee. barahm gi-aanee sadaa nirlayp. jaisay jal meh kamal alayp. barahm gi-aanee sadaa nirdokh. jaisay soor sarab ka-o sokh. barahm gi-aanee kai darisat samaan. jaisay raaj rank ka-o laagai tul pavaan. barahm gi-aanee kai Dheeraj ayk. ji-o basuDhaa ko-oo khodai ko-oo chandan layp. barahm gi-aanee kaa ihai gunaa-o. naanak ji-o paavak kaa sahj subhaa-o. ||1|| barahm gi-aanee nirmal tay nirmalaa. jaisay mail na laagai jalaa. barahm gi-aanee kai man ho-ay pargaas. jaisay Dhar oopar aakaas. barahm gi-aanee kai mitar satar samaan. barahm gi-aanee kai naahee abhimaan. barahm gi-aanee ooch tay oochaa. man apnai hai sabh tay neechaa. barahm gi-aanee say jan bha-ay. naanak jin parabh aap karay-i. ||2|| barahm gi-aanee sagal kee reenaa. aatam ras barahm gi-aanee cheenaa. barahm gi-aanee kee sabh oopar ma-i-aa. barahm gi-aanee tay kachh buraa na bha-i-aa. barahm gi-aanee sadaa samadrasee. barahm gi-aanee kee darisat amrit barsee. barahm gi-aanee banDhan tay muktaa. barahm gi-aanee kee nirmal jugtaa. barahm gi-aanee kaa bhojan gi-aan. naanak barahm gi-aanee kaa barahm Dhi-aan. ||3|| barahm gi-aanee ayk oopar aas. barahm gi-aanee kaa nahee binaas. barahm gi-aanee kai gareebee samaahaa. barahm gi-aanee par-upkaar omaahaa. barahm gi-aanee kai naahee DhanDhaa. barahm gi-aanee lay Dhaavat banDhaa. barahm gi-aanee kai ho-ay so bhalaa. barahm gi-aanee sufal falaa. barahm gi-aanee sang sagal uDhaar. naanak barahm gi-aanee japai sagal sansaar. ||4|| barahm gi-aanee kai aykai rang. barahm gi-aanee kai basai parabh sang. barahm gi-aanee kai naam aaDhaar. barahm gi-aanee kai naam parvaar. barahm gi-aanee sadaa sad jaagat. barahm gi-aanee ahaN-buDh ti-aagat. barahm gi-aanee kai man parmaanand. barahm gi-aanee kai ghar sadaa anand. barahm gi-aanee sukh sahj nivaas. naanak barahm gi-aanee kaa nahee binaas. ||5|| barahm gi-aanee barahm kaa baytaa. barahm gi-aanee ayk sang haytaa. barahm gi-aanee kai ho-ay achint. barahm gi-aanee kaa nirmal mant. barahm gi-aanee jis karai parabh aap. barahm gi-aanee kaa bad partaap. barahm gi-aanee kaa daras badbhaagee paa-ee-ai. barahm gi-aanee ka-o bal bal jaa-ee-ai. barahm gi-aanee ka-o khojeh mahaysur. naanak barahm gi-aanee aap parmaysur. ||6|| barahm gi-aanee kee keemat naahi. barahm gi-aanee kai sagal man maahi. barahm gi-aanee kaa ka-un jaanai bhayd. barahm gi-aanee ka-o sadaa adays. barahm gi-aanee kaa kathi-aa na jaa-ay aDhaakh-yar. barahm gi-aanee sarab kaa thaakur. barahm gi-aanee kee mit ka-un bakhaanai. barahm gi-aanee kee gat barahm gi-aanee jaanai. barahm gi-aanee kaa ant na paar. naanak barahm gi-aanee ka-o sadaa namaskaar. ||7|| barahm gi-aanee sabh sarisat kaa kartaa. barahm gi-aanee sad jeevai nahee martaa. barahm gi-aanee mukat jugat jee-a kaa daataa. barahm gi-aanee pooran purakh biDhaataa. barahm gi-aanee anaath kaa naath. barahm gi-aanee kaa sabh oopar haath. barahm gi-aanee kaa sagal akaar. barahm gi-aanee aap nirankaar. barahm gi-aanee kee sobhaa barahm gi-aanee banee. naanak barahm gi-aanee sarab kaa Dhanee. ||8||8||

show more

Gurbani Vyakhya Videos