विश्वेशराय नरकार्णवतारणाय कर्णामृताय शशिशेखर धारणाय। कर्पूर कान्ति धवलाय जटाधराय दारिद्रय दुख दहनाय नमः शिवाय।।।। गौरी प्रियाय...

श्रीदुर्गा अष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् शतनाम प्रवक्ष्यामि श्रुणुष्व कमलानने। यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती ।। ॐ सती साध्वी...

दुर्गा द्वात्रिंशन्नाममाला दुर्गा दुर्गार्तिशमनी दुर्गापद्विनिवारिणी। दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी ।। दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापहा। दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्य लोकदवानला ।।...

महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम् अयिगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्य शिरोधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते। भगवति हे शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृते जय...